Priemery valcov závisia od šírky a dĺžky dopravníka. Pre spoľahlivý prechod malých produktov medzi dopravníkmi je možné použiť koncové valce o priemere menšom ako 20 mm. Vhodným výberom materiálu a povrchu pásu v kombinácii s optimálnou konštrukciou dopravníka je možné dopravovať rôzne produkty nielen v horizontálnom smere, ale aj do stúpaní a to až do 45° ( závisí od prepravovaného produktu ). Rýchlosť pásu može byť konštantná alebo regulovateľná mechanicky pomocou variátora príp. elektronicky frekvenčným meničom.

Z hľadiska konštrukcie rozoznávame dva základné druhy pásových dopravníkov:

– Prvým sú dopravníky, ktorých pás je natiahnutý medzi dvomi koncovými valcami – hnaným a hnacím. Hnaný valec zabezpečuje prenos pohybu z elektroprevodovky na pás, hnací napínanie pásu. Elektroprevodovka býva zvyčajne nasunutá priamo na hriadeli hnacieho valca. V prípade, že to priestory vedľa dopravníka neumožňujú, je elektroprevodovka skrytá pod pásom a prenos pohybu sa uskutočňuje cez reťaz. Tento typ usporiadania valcov a elektroprevodovky sa používa pri kratších dopravníkoch, ktorých pás nie je príliš zaťažený dopravovanými produktmi, resp. svojou vlastnou hmotnosťou.

– Dlhšie dopravníky, ktorých pás je zaťažený väčšou silou, resp. svojou vlastnou hmotnosťou, používajú k prenosu pohybu z elektroprevodovky na pás ďalší valec, ktorý je umiestnený pod pásom v náhonovej stanici. V náhonovej stanici je pás opásaný k hnaciemu valcu dvoma voľnobežnými valcami, aby nedochádzalo k prekĺzavaniu.

Dopravníky je možné vybaviť doplňujúcim príslušenstvom ako sú vodiace bočnice, výstupné a nábehové lišty, výsypky a pod